Tui’s Silver Tui

Tui Ellington receiving his Silver Tui Award

BRAVO to Tui Ellington upon receiving his Silver Tui Award for his many years of service to Scouting.